VZW Vrienden van Thomas

De rol van de vzw Vrienden van Thomas

Om in een Thomashuis in Vlaanderen te kunnen wonen is het van groot belang dat men als toekomstig bewoner in aanmerking komt voor de Persoonsvolgende Financiering. Deze nieuwe vorm van financiering geeft de ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de bewoner de kans de regie voor de zorg en begeleiding in eigen handen te nemen. De rollen worden dus omgedraaid. Niet de instelling, maar als ouder/vertegenwoordiger beslist u waar uw kind/verwant gaat wonen en welke zorg/ondersteuning nodig is. Kortom: er komt keuzevrijheid en ook eigen verantwoordelijkheid.
De vzw Vrienden van Thomas is door de Vlaamse overheid vergund om niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning te organiseren voor mensen met een handicap. Via het VAPH kunnen ouders/vertegenwoordigers voor hun kind/verwant bij dezelfde overheid een zorgbudget aanvragen. Dit budget kan via de vzw worden besteed aan de inkoop van zorg en begeleiding in het Thomashuis van uw keuze. Als ouder/vertegenwoordiger kunt u kiezen voor het cash-systeem, waarbij het budget u in geld wordt uitgekeerd.

De vzw is formeel gesprekspartner voor de VAPH

Het VAPH is een orgaan van de Vlaamse overheid en biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. De vzw Vrienden van Thomas wordt door de VAPH erkend als een vergunde aanbieder van niet rechtstreeks toegankelijke hulp om zorg en ondersteuning te organiseren voor mensen die in een Thomashuis gaan wonen.
 
De ouders/vertegenwoordigers hebben al een budget of vragen een budget aan bij het VAPH. Is het budget toegekend en ook verzilverd (betekent dat het ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd), dan kan de ouder/vertegenwoordiger bij de vzw Vrienden van Thomas de benodigde zorg en begeleiding inkopen.

Verantwoordelijk voor de borging en kwaliteit van de zorg

De vzw Vrienden van Thomas is verantwoordelijk voor de goede werking en de kwaliteit van de geleverde zorg. Om dit waar te maken beschikt elk Thomashuis over een uitgebreid kwaliteitssysteem waarbij zowel de zorg als ook de bedrijfsvoering uitvoerig worden getoetst en gecontroleerd.

Een kwaliteitshandboek is de basis van de toetsing van de zorg. Dit handboek voldoet aan alle aspecten die voor de VAPH van belang zijn bij de toetsing van de kwaliteit van zorg en begeleiding. De bedrijfsvoering binnen de vzw Vrienden van Thomas en het Thomashuis werkt naar een ISO certificatie en wordt jaarlijks getoetst door een onafhankelijk orgaan.

De verankering met het Thomashuis

Elk Thomashuis heeft een formele relatie met de vzw Vrienden van Thomas. Deze vzw sluit individuele dienstverleningsovereenkomsten (IDO) met de budgethouder of vertegenwoordiger waarin de organisatie rond zorg en ondersteuning wordt opgenomen. Daarnaast heeft ook het zorgkoppel een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Vrienden van Thomas. De manier van werken wordt opgenomen in het charter collectieve rechten en plichten. Klik hier om het charter te raadplegen. 
 
Vzw Vrienden van Thomas is erkend om giften te ontvangen en het uitgeven van fiscale attesten hiervoor.

vzw Vrienden van Thomas
Frans van Schoorstraat 9/1
9200 Dendermonde

Telefoon
0460 96 00 00 
E-mail
info@vriendenvanthomas.be